بستن
FA EN AR RU FR CHI

افزایش سرانه فضای سبز دانشگاه در سال 1399 و تاثیر آن بر رتبه بندی گرین متریک

افزایش سرانه فضای سبز دانشگاه در سال 1399 و تاثیر آن بر رتبه بندی گرین متریک


افزایش سرانه فضای سبز دانشگاه در سال 1399 و تاثیر آن بر رتبه بندی گرین متریک

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم حضور دانشجو در دانشگاه درختکاری سال 1399 توسط ستاد زیباسازی دانشگاه  به شرح زیر در راستای افزایش سرانه فضای سبز که یکی از شاخص های رتبه بندی گرین متریک است، برنامه ریزی شد. بر این اساس محوطه ای به مساحت 6000 متر مربع که از گذشته های دور،در آن نخاله ریخته شده بود با همراهی و مساعدت اداره کل راهداری استان که در سالیان گذشته از سازمان های حامی دانشگاه بوده، تسطیح گردید. با استفاده از متخصصین گونه های مناسب را انتخاب و تهیه نمود. استفاده از گونه های سایه انداز، مقاوم به خشکی، غیر آلرژی زا و بومی از شاخص های مهم این انتخاب بود. با کاشت درختان زمینه برای ایجاد یک منطقه جنگلی برای کاهش کربن و  استفاده تفرجی از آن فراهم آمد.

آدرس کوتاه :