بستن
FA EN AR RU FR CHI

آماده سازی اراضی دانشگاه با حمایت اداره کل راهداری برای ارتقا رتبه بندی گرین متریک

آماده سازی اراضی دانشگاه با حمایت اداره کل راهداری برای ارتقا رتبه بندی گرین متریک


آماده سازی اراضی دانشگاه با حمایت اداره کل راهداری برای ارتقا رتبه بندی گرین متریک

با حمایت اداره کل راهداری و بدون هزینه مساحت 4000 متر مربع دیگر از سایت اصلی دانشگاه در همجوار دانشکده مدیریت و اقتصاد برای کاشت 200 اصله نهال تسطیح و آماده سازی شد.شایان ذکر است که کاشت درخت و افزایش سرانه فضای سبز یکی از شاخص های ارزیابی دانشگاههای سبز است.این اقدام موثر با تاثیر بر روی تثبیت کربن می تواند در ارتقا رتبه دانشگاه در رتبه بندی گرین متریک موثر باشد.

در این راستا خاک مورد نیاز بالغ بر 70 کامیون از محل پی کنی دانشکده مکانیک بدون پرداخت هزینه با مساعدت مدیریت طرح های عمرانی تامین گردید.با تسطیح اراضی مذکور، امکان کاشت 200 نهال در آینده فراهم خواهد شد تا بدون هزینه محوطه سازی ، جنگل دست کاشت زیبایی در این محوطه ایجاد شود.

آدرس کوتاه :