بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور موثر دانشگاه گیلان در دومین همایش دانشگاه سبز

حضور موثر دانشگاه گیلان در دومین همایش دانشگاه سبز


حضور موثر دانشگاه گیلان در دومین همایش دانشگاه سبز

دانشگاه گیلان در دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز و نمایشگاه جنبی مدیریت سبز در دانشگاه اصفهان حضور موثر داشت. در همایش مذکور مقاله ای تحت عنوان "بررسی وضعیت پایداری چند دانشگاه سبز جهان در رتبه بندی گرین متریک دانشگاه" که نتیجه پایان نامه کاربردی طاهره حسینی نژاد دانشجوی رشته محیط زیست دانشگاه گیلان بود پذیرفته شد. در بخشی از این  مقاله آمده است:

پایداری دانشگاه ها با توجه به آگاهی از تاثیر دانشگاه ها بر محیط زیست به یک نگرانی جهانی برای مسئولان دانشگاهی تبدیل شده است. به همین دلیل رتبه بندی های دانشگاهی با هدف پایداری در دانشگاه ها ایجاد شده است. رتبه بندی گرین متریک یک راهنمای استاندارد برای ساختن دانشگاه سبز می باشد و شامل شش  شاخص اصلی انرژی، پسماند، حمل و نقل، آب، زیر ساخت ها و بخش آموزش است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه  سبز و وضعیت پایداری  دانشگاه های جهان در این  رتبه بندی می باشد. اطلاعات مربوط به دانشگاه های واخنینگن، ناتینگهام، دیویس کالیفرنیا و آکسفورد که به ترتیب رتبه اول تا چهارم رتبه بندی گرین متریک می باشند، بررسی شد و وضعیت فعلی دانشگاه ها مورد مطالعه قرار گرفت. از این بررسی مروری می توان به این نتیجه رسید که با مدیریت صحیح و توجه مسئولین دانشگاهی به پایداری دانشگاه های کشورمان می توان جایگاه دانشگاه های ایران من جمله دانشگاه گیلان را در این رتبه بندی ارتقاء داد و دانشگاه را به مکانی پایدارتبدیل نمود.

 در ضمن در دومین نمایشگاه جنبی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های سبز کشور نیز دانشگاه گیلان حضور فعالی داشت و به عنوان برترین دانشگاه انتخاب گردید که از طرف وزارت عتف و دانشگاه میزبان مورد تشویق قرار گرفت.

آدرس کوتاه :