بستن
FA EN AR RU FR CHI

گامی موثر جهت ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی گرین متریک

گامی موثر جهت ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی گرین متریک


گامی موثر جهت ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی گرین متریک

با حمایت خیرین و حامیان دانشگاه ، مساحت 2100 متر مربع دیگر از سایت اصلی دانشگاه با کاشت 140 اصله نهال عنبر سائل درختکاری شد.شایان ذکر است که یکی از شاخص های ارزیابی دانشگاههای سبز ، اقدامات موثر آنها در تثبیت کربن است که با افزایش سطح پوشش گیاهی دانشگاهها،ارتقا می یابد.

آدرس کوتاه :