افتخارات کسب شده در زمینه مدیریت سبز

افتخارات ملی

حضور موثر دانشگاه گیلان در دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز برگزار شده در دانشگاه اصفهان در اردیبهشت 1398

 

 

کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه جنبی دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز برگزار شده در دانشگاه اصفهان در اردیبهشت 1398