حوزه مدیریت حمل و نقل

در بحث مدیریت حمل و نقل به مواردی از جمله:

1.تأمین سرویس های ایاب و ذهاب رایگان نظیر اتوبوس و ون جهت ترغیب کارکنان و دانشجویان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

2.برنامه ریزی جهت تشویق به استفاده از دوچرخه در محیط های دانشگاهی و خوابگاهی به منظور استفاده در مسیرهای طولانی در محیط های مذکور

می توان اشاره نمود.