بانک سبز

دانشگاه گیلان در راستای اجرای مدیریت سبز و کاهش مصرف کاغذ و همچنین تحقق دستورالعمل اقتصاد مقاومتی درکشور، طی تفاهم نامه مشترک با بانک تجارت استان، پیشنهاد عدم دریافت مدارک (به غیر از فیش حقوقی) از دانشگاهیان جهت افتتاح حساب را ارائه نموده است. لذا با اجرای این تفاهم نامه، حرکت به سوی الگوسازی صرفه جویی در مصرف کاغذ و معرفی اولین شعبه بانک سبز کشور تا پایان سال جاری تسریع خواهد شد.