اقدامات دانشکده علوم کشاورزی

 

 

حوزه خدمات و بهداشت

- تفکیک زباله های قابل بازیافت توسط پرسنل شرکت خدماتی در ساختمان های مختلف دانشکده

- رعایت و حفظ بهداشت در ساختمان های مختلف دانشکده با نگاه مصرف حداقلی مواد شیمیایی مخرب محیط زیست

مدیریت مصرف آب و سایر مصارف

- بستن شیرهای آب محوطه و عدم استفاده از آب شهر برای مصارف غیر ضرور

- عدم آبیاری محوطه با آب شهر

-احداث چاه نیمه عمیق (با اخذ مجوزهای قانونی لازم) و نصب و راه اندازی سیستم آبیاری هوشمند محوطه فضای سبز دانشکده علوم کشاورزی (محدوده ساختمان اداری )

- جمع آوری و ذخیره آب باران در تانکرهای مخزن آب ساختمان اداری و آزمایشگاه و استفاده از آنها برای آبیاری فضای سبز

- ذخیره آب نهر دانشکده و بسته ماندن خروجی آن برای برداشت آب  آبیاری فضای سبز و درختان توسط پرسنل شرکت فضای سبز دانشگاه

- ذخیره آب آبیاری در استخر و توزیع مجدد آن برای آبیاری مزارع برنج و عدم استفاده از آب چاه و ... ( عدم انتقال پسآب مزارع برنج حاوی کود و سم به کانال خروجی دانشگاه ) در مجاورت پست برق

- استفاده از دستگاه دی یونایزر بجای دستگاه آب مقطر گیری

- صرفه جویی 50% از کاغذ A4 برای برگزای آزمون پایان ترم اول سال 98

- عدم استفاده از نوشت افزار و کاغذ برای تمام سطوح  دانشکده با عنایت به الکترونیکی شدن مکاتبات دانشگاه

- استفاده از صورتجلسه های الکترونیکی بجای کاغذ A4در اخذ امضاء در گرو ههای آموزشیو شورای دانشکده

 انرژی

- استفاده  8 ساعته از دستگاه یخ ساز در آزمایشگاه  بجای روشن ماندن 24 ساعته

- استفاده از لامپ های کم مصرف LED  خریداری بجای لامپ های مهتابی سابق

- استفاده از لامپ های LED  کم مصرف بجای دیگر لامپ ها در دانشکده

- استفاده از فتوسل برای روشنایی های محوطه

- استفاده از لامپ سنسور دار برای روشن شدن معابر و راهرو ها و سرویس های بهداشتی

- قطع لامپ های روشنایی به صورت یک در میان در راهروی گرو های آموزشی در ساختمان شماره 2دانشکده

- خاموش گذاشتن لامپ های فضاهای عمومی در ساختمان های شماره 1 و 2 دانشکده در روز های آفتابی