حوزه مدیریت اقلام مصرفی

اهم اقدامات درحال انجام در حوزه مدیریت اقلام مصرفی عبارت است از:

  • طرح صرفه جویی در مصرف کاغذ در ایام امتحانات در دانشکده ها
  • طرح جلوگیری از چاپ کاغذی پایان نامه ها