حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط سبز

از جمله اقدامات انجام شده در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباط سبز به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • جایگزینی اسناد با نسخه های الکترونیک در جهت کاهش پرینت اسناد و مدیریت مصرف کاغذ
  • استفاده از پست الکترونیکی به جای پست یا فکس نمودن نامه
  • اجرای سیستم ERP  وحذف کاغذ در خصوص نامه های اداری ( اتوماسیون اداری )
  • ایجاد محدودیت شدید در چاپ کاغذی مکاتبات و اطلاعیه های داخلی
  • طراحی سامانه ای جهت اطلاع رسانی جلسه های دفاعیه ی پیش رو به دانشجویان در جهت مدیریت مصرف کاغذ
  • استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در تارنما، اتوماسیون اداری و سایر راه های ارتباطی مجازی دانشگاه جهت مدیریت نشر اطلاعات و مطالب فرهنگی