اقدامات دانشکده منابع طبیعی در حوزه مدیریت سبز

حوزه مدیریت پسماند

 • آموزش نیروهای خدماتی و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز به منظور تفکیک زباله های قابل بازیافت ساختمان اداری، خوابگاه ها و سلف سرویس

حوزه مدیریت مصرف آب

 • حذف کلیه انشعابات و شیرهای آب شهر موجود در محوطه
 • هدایت و ذخیره سازی آب برگشتی کارگاه تکثیر و پرورش در آب انبار در نظر گرفته شده و استفاده از آن به منظور آبیاری فضای سبز به منظور جلوگیری از مصرف آب شهر

حوزه مدیرت فضای سبز

 • انتخاب و کاشت گونه های مقاوم به خشکیو با نیاز آبی کم در محوطه دانشکده

حوزه مدیریت حمل و نقل

 • ایجاد فایل جداگانه برای هر وسیله نقلیه و ثبت فاکتورهای تعمیرات سالیانه و مقایسه کارائی وسایل نقلیه با هزینه کرد و در نهایت تصمیم گیری متناسب
 • ایجاد فایل جداگانه برای هر وسیله نقلیه و ثبت میزان مصرف سوخت سالیانه و بررسی و تصمیم گیری مناسب مبنی بر انجام تعمیرات مورد نیاز  به منظور کاهش مصرف سوخت

حوزه مدیریت اقلام مصرفی

 • اجرای کلیه فرایندهای ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان به صورت الکترونیکی و به حد اقل رساندن مصرف کاغذ
 • اجرای فرآیند مکاتبات اداری در سامانه اتوماسیون اداری و ذخیره سازی فایل مکاتبات در سیستم رایانه و به حداقل رساندن مصرف کاغذ

حوزه مدیریت مصرف انرژی الکتریکی و روشنایی

 • طراحی و نصب فتوسل حساس به منظور کنترل روشنایی معابر دانشکده (توضیح اینکه طراحی به گونه ای است که نسبت به معابر شهر یک ساعت دیرتر روشن  و یک ساعت زودتر خاموش می شود)
 • تعویض لامپ های گازی 250 و 125 وات معابر با لامپ های کم مصرف 60 و 40 وات
 • جایگزین نمودن مانیتورهای LCD به جای CRT(لامپی) در مرکز کامپیوتر و واحدهای دانشکده
 • جایگزین نمودن لامپ های LED کم مصرف به جای لامپهای مهتابی 
 • نصب فتوسل در ساختمان اداری به منظور کنترل روشنائی و کاهش میزان نور  به حداقل نیاز
 • جایگزین کردن کولرهای اسپلت کم مصرف به جای کولرهای پنجره ای (95 درصد موارد انجام و بقیه نیز در دست اقدام می باشد)